Kancelaria Biegłych Rewidentów - informacje o programie księgowym Enova
query($sql); if (!$row=$db->fetchrow()) die ("login\$".$languages['blad_logowania']); else { session_register('user_name'); $_SESSION['user_name']=$_POST['login']; $_SESSION['user_id']=$row['id']; $_SESSION['user_type']=$row['type']; die("ok\$"); } } if ($_POST['param']=='sendpass') { include('config.php'); include('inc/db.php'); include("funkcje.php"); $db = new DBConnect(); if ($_POST['podaj_email']=='') die ("podaj_email\$".$languages['login_podaj_email']); $sql="select * from ustawienia where typ='title'"; $db->query($sql); $row=$db->fetchrow(); $title=$row['text']; $sql = "select * from `users` where email='".$_POST['podaj_email']."' and status=1 and type=10;"; $result = $db->query($sql); if (!$row=$db->fetchrow()) die ("podaj_email\$".$languages['login_bledny_email']); else { $to=$_POST['podaj_email']; $vbCrLF="\n"; $tekst1="Wiadomość ze strony $title".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."Message from $title".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."----------------------------------------------------".$vbCrLF; if ($row['status']==1) { $tekst1=$tekst1."Twoje dane do logowania to / Your access is: ".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."LOGIN: ".$row['login'].$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."HASŁO / PASSWORD: ".$row['haslo'].$vbCrLF.$vbCrLF; } else { $tekst1=$tekst1."Twoje konto jest nieaktywne, nie możesz się zalogować. ".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."Skontaktuj się z głównym administratorem systemu. ".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."Your account is suspended. ".$vbCrLF.$vbCrLF; $tekst1=$tekst1."Please contact the main administrator.".$vbCrLF.$vbCrLF; } $tekst1=$tekst1."client IP: ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"].$vbCrLF; $message = $tekst1; $charset='UTF-8'; $subject="Przypomnienie hasła / Password recovery"; $encoded_subject="=?$charset?B?".base64_encode($subject)."?=\n"; $from=$title; $body=$tekst1; $headers="From: ".$from."\n" . "Content-Type: text/plain; charset=$charset; format=flowed\n" . "MIME-Version: 1.0\n" . "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" . "X-Mailer: PHP\n"; mail($to,$encoded_subject, $body,$headers); die ("ok\$Wiadomość została wysłana na podany adres email
Message has been sent.

"); } } if ($_POST['param']=="passforgot") { include('config.php'); include('inc/db.php'); include("funkcje.php"); echo '
'.$languages['login_form_passforgot'].'
'.$languages['login_podaj_email'].'
'; die(""); } ?> "; if (isuserlogin()) { echo "
"; echo "Zalogowany: ".$_SESSION['user_name'].""; echo "
"; echo "
"; //echo "Twoje dane
"; //echo "Stan konta
"; echo "Wyloguj się
"; echo "
"; echo "
"; } else { echo "
".$languages['login_form_header']."
"; echo '
'.$languages['login_form_name'].'
'.$languages['login_login'].':
'.$languages['login_password'].':
'.$languages['passforgot'].'
 
'; } echo "
"; /* $path = new DBConnect(); $sql = "select * from `pages` where id=".$_GET['page'].";"; $result = $path->query($sql); $row=$path->fetchrow(); $nazwa=" » ".$row['nazwa']; if ($row['nazwa']=='Strona główna') $nazwa=''; if ($row['menu']!=0) { $sql = "select * from `pages` where id=".$row['menu'].";"; $result = $path->query($sql); $row=$path->fetchrow(); $menu=" » ".$row['nazwa']; if ($row['nazwa']=='Strona główna') $menu=''; } echo "
"; echo "Strona główna$menu$nazwa"; echo "
"; */ ?>
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.