Kancelaria Biegłych Rewidentów - Ogłaszanie sprawozdań finansowych
ForAudit - Aktualności
Ogłaszanie sprawozdań finansowych

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych dotyczy tych samych jednostek, które badają swój bilans.
 

Ogłoszenia należy dokonać w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” (w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym”). Wydawcą Monitora Polskiego B jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Publikacji podlegają:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej,
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• zestawienie zmian w kapitale własnym,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• opinia biegłego rewidenta  (tylko opinia , bez raportu)
• odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Dokumenty finansowe mogą być sporządzone na ustalonych przez wydawcę Monitora wzorach; Wzory te są dostępne na stronach internetowych Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: www.cokprm.gov.pl. Można też wysłać sprawozdanie finansowe przygotowane w innym formacie np. Excel.


Możliwe jest złożenie nie oryginałów, lecz kserokopii dokumentów uwierzytelnionych „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną (czytelne stanowisko, imię i nazwisko).

 

Sprawozdania mogą być składane bezpośrednio w Monitorze Polskim B lub przesłane listem poleconym na adres:


Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zakład Wydawnictw i Poligrafii
Dział MONITORA POLSKIEGO B
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

 

W roku 2010 publikacja ogłoszenia w Monitorze Polskim B wiąże się z kosztem 753,37 zł netto za 1 stronę publikacji.data publikacji: 2011-08-05 11:18:46
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.