Kancelaria Biegłych Rewidentów - Minister Finansów nie będzie wydawał potwierdzeń
Informacje podatkowe
Minister Finansów nie będzie wydawał potwierdzeń

Minister Finansów nie będzie wydawał potwierdzeń
 
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczenie kwot wydatkowanych na zakup kas jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Podatnik musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu, pisemne zgłoszenie o liczbie i miejscu stosowania kas. Niezbędne jest także rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, przy zastosowaniu kas, które zostały kupione w okresie, gdy posiadały "potwierdzenie". Potwierdzenie jest dokumentem, który stwierdza, że kasy rejestrujące spełniają funkcje oraz wymagane kryteria i warunki techniczne. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, potwierdzenia wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Od 1 września 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) do wydawania potwierdzeń o których mowa powyżej został upoważniony Prezes Głównego Urzędu Miar.
Dlatego też resort finansów opracował projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych. Minister Finansów proponuje wprowadzić nowe brzmienie przepisów § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 rozporządzenia, które dostosowuje przepisy do obowiązującej już regulacji.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 stycznia 2012 r.
 
Data publikacji: 5 stycznia 2012 r.

data publikacji: 2012-01-09 11:42:29
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.