Kancelaria Biegłych Rewidentów - Inne usługi poświadczające
Inne usługi poświadczające

Przez usługi poświadczające (atestacyjne) rozumie się inne aniżeli określone w ustawie o rachunkowości, usługi polegające na poświadczaniu (opiniowaniu) sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jedną z cech podanej definicji jest podkreślenie przyznania biegłemu rewidentowi wyłączności świadczenia takiej usługi z mocy przepisów prawa lub co należałoby dodatkowo uwzględnić - wykonywanie takiej usługi z czyjejkolwiek woli.

 

Zakres usług atestacyjnych (poświadczających) obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie wysokiego lub umiarkowanego poziomu pewności, a polegających na wydaniu - w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania - oceny (opinii, raportu, stanowiska) dotyczącej:

Przykłady wykonywanych przez nas usług poświadczających:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.