Kancelaria Biegłych Rewidentów - Informacje podatkowe
Informacje podatkowe
UE rozszerza automatyczną wymianę informacji podatkowych
 
Rozszerzony zostanie zakres automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do pewnych kategorii dochodów podatników, które są ulokowane w innym państwie niż państwo pochodzenia - zadecydowała Rada ECOFIN na spotkaniu, które odbyło się 14 października 2014 r. w Luksemburgu.
Zmiany te mają na celu wzmocnienie działań w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Zwiększą również wydajność i skuteczność poboru podatków oraz zapewnią oszczędności dla administracji podatkowych i podmiotów gospodarczych.High quality the best and most fashionable cheap replica watchesreplica cartier online of the replica watches store. Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r.
Ministrowie rozmawiali również na temat wsparcia tych inwestycji w Europie, które mają kluczowe znaczenie dla promowania wzrostu i konkurencyjności. Zapoznali się także z komunikatem Komisji Europejskiej ws. badań naukowych i innowacji, w którym podkreślono ich znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego.
W trakcie posiedzenia Rady ministrowie przedyskutowali ponadto propozycje dotyczące zmian w opodatkowaniu produktów energetycznych i elektryczności, które mają prowadzić do dostosowania tego opodatkowania do unijnych celów energetycznych i klimatycznych. Jak wynika z dyskusji, obecnie nie ma możliwości uzgodnienia nowych zasad opodatkowania energii z uwagi na rozbieżność stanowisk między państwami członkowskimi.
Na spotkaniu podpisano także wspólne oświadczenie państw członkowskich UE i Szwajcarii.High quality the best and most fashionable fake watchesfake watches online of the replica watches store. Odwołuje się ono do standardów OECD i kryteriów UE dot. zwalczania i przeciwdziałania stosowaniu szkodliwych środków i praktyk podatkowych oraz ma służyć promowaniu zasad uczciwej konkurencji i równych szans w obszarze opodatkowania przedsiębiorstw.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 października 2014 r.
 
Data publikacji: 16 października 2014 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
data publikacji: 2012-01-09 11:42:29
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
data publikacji: 2011-08-17 09:20:58
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.