Kancelaria Biegłych Rewidentów - Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Cel badania:

Celem badania sprawozdania skonsolidowanego jest uzyskanie miarodajnych podstaw do wyrażenia – na piśmie – opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie skonsolidowane, sporządzone zostało prawidłowo, zgodnie z określonymi przez kierownika jednostki dominującej zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak i wynik finansowy grupy kapitałowej, a jeżeli sprawozdanie to zostało sporządzone metodą pełną lub proporcjonalną, to czy dane objętych sprawozdaniem skonsolidowanym: jednostki dominującej oraz jednostek zależnych od niej bezpośrednio lub pośrednio, jak i jednostek współzależnych przedstawiono w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę gospodarczą, przy czym odpowiednio wykazano udziały w jednostkach stowarzyszonych i jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją

 

Czynności wykonywane przez audytora:

Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych opiera się na analizie prawidłowości przeprowadzenia poszczególnych etapów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdania skonsolidowanego polega w szczególności na sprawdzeniu, czy:

Co otrzymuje badana jednostka dominująca:

Badana jednostka otrzymuje:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.