Kancelaria Biegłych Rewidentów - Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych
Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych

Cel badania:

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

Informacje wynikające ze sprawozdań finansowych analizują i wykorzystują różne grupy odbiorców:

Badanie sprawozdania jest przeprowadzane prze biegłego rewidenta przede wszystkim na rzecz właścicieli jednostki. To im praca biegłego rewidenta, jako niezależnego eksperta, ma dać potwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone przez dział księgowości jednostki i zatwierdzone przez jej kierownictwo:

Kiedy należy badać sprawozdanie?

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie zarządu jednostki lub jej właścicieli (rady nadzorczej) może być zbadane lub przejrzane przez biegłego rewidenta. Na niektóre jednostki ustawa o rachunkowości nakłada jednak obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

Informacje wynikające ze sprawozdań finansowych analizują i wykorzystują różne grupy odbiorców:

Badanie sprawozdania jest przeprowadzane prze biegłego rewidenta przede wszystkim na rzecz właścicieli jednostki. To im praca biegłego rewidenta, jako niezależnego eksperta, ma dać potwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe sporządzone przez dział księgowości jednostki i zatwierdzone przez jej kierownictwo:

Czynności wykonywane przez audytora:

W wyniku przeprowadzonych badań biegły rewident powinien uzyskać dowody badania umożliwiającej mu wyrażenie w opinii i raporcie miarodajnego zdania o zbadanym sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzając badanie staramy się układać współpracę tak, aby nasi klienci postrzegali nas jako ludzi otwartych i życzliwych, potrafiących zrozumieć złożoność procesów jakie w praktyce zachodzą w jednostce. Stawiamy wręcz na szczerą wymianę poglądów i wzajemny przepływ informacji. Szanujemy czas zaangażowanych we współpracę przedstawicieli jednostki. Za cel działania przyjęliśmy satysfakcję klienta osiągniętą jednak w zgodzie z obowiązującymi normami zawodowymi i etycznymi.

Ogólny zarys czynności, co do szczegółów każdorazowo uzgadniany z klientem, przedstawia się następująco:

Czynności wstępne (po zawarciu umowy):

Opracowanie planu badania:

Tzw. badanie wstępne (przed zamknięciem ksiąg):

Badanie zasadnicze (po zamknięciu ksiąg):

Badana jednostka otrzymuje:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.