'; else echo ' '; ?> Kancelaria Biegłych Rewidentów - Strona główna
query($sql); $row=$db->fetchrow(); $skrypty_dodatkowe=$row['skrypty_dodatkowe']; $mainmenu=$row['menu']; $sql = "select * from `aktualnosci` where skrypt_id=195 and (`tresc_krotka` like '".$row['id'].",%' or `tresc_krotka` like '%,".$row['id'].",%' or `tresc_krotka`='') order by rand()"; $result = $db2->query($sql); while ($row2=$db2->fetchrow()) if (file_exists("upload/".$row2['plik'].".jpg")) echo ""; $_POST['searchfield']=$_GET['searchfield']; if ($_POST['searchfield']!='') { $ilosc=0; $sql= "select aktualnosci.* from `aktualnosci` join pages on aktualnosci.skrypt_id=pages.id where jezyk=".$_SESSION['language']." and aktualnosci.tresc like '%".$_POST['searchfield']."%' or aktualnosci.nazwa like '%".$_POST['searchfield']."%' or aktualnosci.tresc like '".$_POST['searchfield']."%' or aktualnosci.nazwa like '".$_POST['searchfield']."%' or aktualnosci.tresc like '%".$_POST['searchfield']."' or aktualnosci.nazwa like '%".$_POST['searchfield']."' order by aktualnosci.id;"; $result = $db ->query($sql); if ($db->numrows()!=0) $ilosc++; while ($row=$db->fetchrow()) { echo "".$row['nazwa']."
"; $tresc = strip_tags($row['tresc']); echo substr($tresc,0,300)."..."; echo "
"; echo "
"; } $sql= "select * from `pages` where jezyk=".$_SESSION['language']." and widoczna=1 and (tresc like '%".$_POST['searchfield']."%' or nazwa like '%".$_POST['searchfield']."%' or tresc like '%".$_POST['searchfield']."' or nazwa like '%".$_POST['searchfield']."'or tresc like '".$_POST['searchfield']."%' or nazwa like '".$_POST['searchfield']."%') order by pozycja;"; $result = $db ->query($sql); if ($db->numrows()!=0) $ilosc++; while ($row=$db->fetchrow()) { echo "".$row['nazwa']."
"; $tresc = strip_tags($row['tresc']); echo substr($tresc,0,300)."..."; echo "
"; echo "
"; } if ($ilosc==0) echo "
".$languages['nie_znaleziono']."
"; } else if ($_GET['param']=='sitemap') { $db3=new DBConnect(); $sql= "select * from `menu` order by id;"; $result = $db3->query($sql); $i=0; while ($row3=$db3->fetchrow()) { $i++; $m='menu'.$i; echo "".$languages[$m]; $sql= "select * from `pages` where jezyk=".$_SESSION['language']." and widoczna=1 and menu=0 and sidemenu=".$row3['id']." order by pozycja;"; $result = $db ->query($sql); echo ""; } } else { if (($row['po_zalogowaniu']==0)||(isset($_SESSION['user_name']))) { if ($row['po_zalogowaniu']==1) include ("login.php"); else naglowek($row['nazwa']) ; if ($row['skrypt']=='0') { echo "".$row['tresc']; } else if (file_exists("script/s".$row['id'].".php")) {$_GET['page']=$row['id'];include("script/s".$row['id'].".php");} else echo "Błąd!!! Nie można załadować skryptu."; } else //wymaga logowania { include ("login.php"); } //if ($mainmenu!=0) // echo "

"; } if ($_SESSION['language']==1) { echo "
"; include ("news_right.php"); include ("news_left.php"); echo "
"; } ?>
'.$skrypty_dodatkowe.' '; } ?>